ทิพย์เทวะมนต์ตรา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ TIPDEVAMONTRA.COM

บทสวดบูชาแม่พระทั้ง ๕ อย่างย่อ


สาธุ สาธุ สาธุ

โอม ธรณี คงคา วาโย อัคคี โพสพ นะมะพะทะ

ทุติยัมปิ ธรณี คงคา วาโย อัคคี โพสพ นะมะพะทะ

ตะติยัมปิ ธรณี คงคา วาโย อัคคี โพสพ นะมะพะทะ

ข้าพเจ้า……(ชื่อ นามสกุล)……..ขออำนาจบุญบารมี เมตตาบารมีแห่งองค์แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระพาย แม่พระเพลิง แม่พระโพสพ ทรงประทานร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภยันอันตรายทั้งปวง ทรงประทานความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อม ร่ำรวยเงินทอง โชคลาภ ความรัก ความสุขสมหวัง อำนาจ วาสนา บุญบารมี และประสบผลสำเร็จทุกด้านของชีวิตตลอดกาลนาน รวมถึงทรงประทานให้ข้าพเจ้าได้พบแสงสว่างความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมในเร็ววันนี้ด้วยเทอญ สาธุ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ

.